13 Sep 2020

HRIDAYAVARAN-2020,VISHAY SHODHANA AND IT’S UTILITY

ABOUT EVENT

EVENT SPEAKERS

  • PROF &HOD DEPT OF AGADA TANTRA EVAM VYAVAHAR AYURVEDA , SSAM, NASHIK, MAHARASTRA

    DR. SAMATA V. TOMAR

    Social Links

Registration for : HRIDAYAVARAN-2020,VISHAY SHODHANA AND IT’S UTILITY

Registration Now

Share This Event